แม้วันนี้เราเดินกันไกลห่าง

แม้วันนี้เราเดินกันไกลห่าง
ด้วยความยาวของเส้นทางไม่อาจเห็น
ความทุกข์ยากเพียงใดใครรำเค็ญ
สิ่งที่อยู่สิ่งที่เป็นยังคงเดิม

Leave a comment