การเริ่มเดินย่อมมีล้มลงบ้าง

การเริ่มเดินย่อมมีล้มลงบ้าง
อยู่ที่จะพยายามลุกขึ้นไหม
เราลุกเพื่อจะเดินกันต่อไป
จุดมุ่งหมายไม่ไกลถ้าเราเดิน

Leave a comment